https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Đại hội cổ đông

+  KAC: THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN NĂM 2022

+  THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN NĂM 2022

+  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2019

HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐỀ CỬ BẦU CỬ TV HDQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019 17/05/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019
17/05/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019 17/05/2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tải bản đầy đủ tại đây 

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tải bản đầy đủ tại đây 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tải bản đầy đủ tại đây 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tải bản đầy đủ tại đây 

THÔNG BÁO

Tải bản đầy đủ tại đây 

 

THƯ MỜI ĐẠI HỘI

Tải bản đầy đủ tại đây 

DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI 2017

 Tải bản đầy đủ tại đây 

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG KAC 2016

Báo cáo kiểm tra 

Biên bản kiểm phiêu

Biên bản họp 

Nghị Quyêt DHCD

THƯ MỜI ĐẠI HỘI 2016

 Tải bản đầy đủ tại đây 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

 Tải bản đầy đủ tại đây 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

 Tải bản đầy đủ tại đây 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

 Tải bản đầy đủ tại đây 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 2013

 Tải biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông 2013 tại đây

 

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2013

 Tải văn kiện đại hội cổ đông 2013 tại đây 

  

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012

Tải văn kiện đại hội cổ đông 2012 tại đây 

 Các nghị quyết đã thống nhất trong Đại Hội Cổ Đông 2011 

 

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

 Tải bản đầy đủ tại đây

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên 2011 

 KAC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.high-endrolex.com/7