Báo cáo tài chính
Loại báo cáo Tải về
Báo cáo tài chính quý III 2020 1
Báo cáo tài chính 6 tháng 2020 1
Báo cáo tài chính quý I 2020
1
Báo cáo tài chính 2019 1
Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng 2019 1
Báo cáo tài chính quý 2 2019 1
Báo cáo tài chính quý 1 2019
1
Báo cáo tài chính 2018 1
Báo cáo tài chính quý 4 2018 1
Báo cáo tài chính quý 3 2018
1
Báo cáo tài chính từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
1
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015
 1
Báo cáo tài chính năm 2014 ( đã kiểm toán)  1
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014  1
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014  1
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét)  1 
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014  1 
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán)  1 
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013  1 
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013  1 
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét)  1 
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013  1 
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013  1 
Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán)  1 
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012  1 
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012  1 
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét)  1 
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012  1 
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012  1 
Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán)  1 
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011  1 
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011  1 
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét)  1 
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011  1 
Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán)  1 
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010  1 
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010  1 
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010  1 
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010  1 
Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán)

31/12/2009   1

31/05/2009   1

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 (đã kiểm toán)  1 
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2008 (đã kiểm toán)  1