Tin tức
Cuối năm 2012, công ty đã đưa nợ vay ngắn hạn từ 144,42 tỷ đồng đầu năm còn 23,15 tỷ đồng trong đó khoản vay cá nhân đã giảm từ 60 tỷ đồng còn 5,2 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.
KAC: Ông Lê Xuân Thành từ chức trưởng Ban kiểm soát Việc từ chức của ông Lê Xuân Thành sẽ được phê duyệt chính thức tại ĐHCĐ thường niên năm 2013
KAC, SC5, VFC: Thay đổi nhân sự cấp cao Cuối tuần qua, HoSE công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao tại 3 doanh nghiệp. CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) công bố Nghị quyết HĐQT như sau:
Việc thay đổi kế toán trưởng diễn ra ở rất nhiều doanh nghiệp như VRC, CLG, XMC, BTP, MDG, NKG, KAC, SBS. Chỉ tính riêng ngày 10/12/2012, trên HoSE và HNX có đến 10 doanh nghiệp thông báo thay đổi nhân sự cấp cao. Con số này chỉ là số ít so với hàng loạt thông tin thay đổi nhân sự những ngày cuối năm 2012.
Ngày 06/12/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 968/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Đầu tư địa ốc Khang An (mã CK: KAC) như sau:
Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 18/12/2012 đến ngày 25/12/2012. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Dư nợ vay ngắn hạn 10 doanh nghiệp BĐS niêm yết quy mô vừa đã giảm hơn 30% So với đầu năm, tại ngày 30/09/2012, bình quân hàng tồn kho của 10 doanh nghiệp bất động sản niêm yết đã giảm 6%, số dư tiền và tương đương tiền giảm 2,9%. Doanh thu thuần giảm 8,6% so với 9 tháng đầu năm 2011.
KAC: Thay đổi Phó Tổng Giám đốc Quyết định có hiệu lực từ 5/11/2012. CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) công bố thay đổi Phó Tổng Giám đốc như sau:
KAC thay đổi kế toán trưởng

Ngày đăng: 01/11/2012

KAC thay đổi kế toán trưởng Ông Võ Hồng Văn bị miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng từ 1/11/2012. CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) công bố thay đổi kế toán trưởng như sau:
Năm 2012, KAC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 20,25 tỷ đồng. Như vậy 9 tháng đầu năm KAC thực vượt 105% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.  CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (MCK: KAC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2012. Theo đó, quý III hoạt động kinh doanh bị lỗ trước thuế hơn 32 tỷ đồng chủ yếu từ lỗ khác hơn 27 tỷ đồng; doanh thu bán hàng không đủ bù đắp chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp. Cụ thể như sau: