Tin tức công ty
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Giao Dịch Cổ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ
Thông báo V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng
Thông báo tổ chức ĐHCĐ

Ngày đăng: 30/05/2013

Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 như sau:
Quý I/2013 KAC lỗ ròng 1,377 tỷ đồng khả quan hơn mức lỗ sau thuế 5,278 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) thông báo thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm như sau:
Cuối năm 2012, công ty đã đưa nợ vay ngắn hạn từ 144,42 tỷ đồng đầu năm còn 23,15 tỷ đồng trong đó khoản vay cá nhân đã giảm từ 60 tỷ đồng còn 5,2 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.
KAC: Ông Lê Xuân Thành từ chức trưởng Ban kiểm soát Việc từ chức của ông Lê Xuân Thành sẽ được phê duyệt chính thức tại ĐHCĐ thường niên năm 2013